logo iPhoneDoktor 300x47

 

Servis iPhone na počkanie.
Špecializujeme sa na opravy zariadení Apple všetkých generácií. Pri oprave používame výhradne vysoko kvalitné a testované náhradné diely so zárukou.

 

RCY logo 298x85

 

Predajňa výpočtovej techniky a servisné stredisko sa nachádza v Košiciach na Žižkovej ulici.

Počítače a notebooky HP, DELL, ACER, ASUS, LENOVO, SAMSUNG, KYOCERA, APPLE a iné s možnosťou zľavy oproti bežným predajným cenám na Slovensku.

Business Partner Insignia

NOD registered

Zyxel PP Logo Green 200

1. Obecné ustanovenia

1.1. Servisné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo (ďalej len “Zmluvy”) medzi zákazníkom (ďalej tiež „zákazník“ alebo „objednávateľ“) a zhotoviteľom, uzatvorenou v zmysle Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka.

1.2. Zmluvu je možné uzatvoriť písomne, alebo ústne. Písomnou Zmluvou sa rozumie zhotoviteľom podpísaný doklad o prijatí zariadenia k vykonaniu servisného zásahu („Zákazkový list“).

1.3. Za návrh na uzatvorenie ústnej Zmluvy sa považuje odovzdanie zariadenia tretej osobe k preprave za účelom vykonania servisného zásahu zhotoviteľom podľa čl. 7.1 týchto podmienok. Zmluva je uzatvorená okamihom fyzického prijatia zariadenia zhotoviteľom k vykonaniu servisného zásahu. Za odovzdanie zariadenia tretej osobe k preprave za účelom vykonania servisného zásahu sa rozumie najmä zaslanie zariadenia na opravu prostredníctvom prepravnej služby alebo držiteľovi poštovej licencie, kde objednávateľ vyjadruje svoju vôľu k uzatvoreniu Zmluvy sprievodným listom zaslaným spoločne so zariadením určeným k vykonaniu servisného zásahu, v ktorom o servisný zásah písomne žiada. Podpis Zmluvy na strane objednávateľa nahradzuje podpis objednávateľa v sprievodnom liste priloženom k zaslanému zariadeniu.

1.4. V prípade, že je zariadenie odovzdané osobne objednávateľom zhotoviteľovi k vykonaniu servisného zásahu/oprave, platí, že objednávateľ plne a bez výhrad akceptuje tieto Servisné podmienky.

1.5. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 zb.). Ak je zmluvnou stranou iný subjekt, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb.), všetko v znení noviel.

1.6. Ak sa niektorý článok Zmluvy alebo Servisných podmienok zhotoviteľa vplyvom novelizácii právnych predpisov, alebo prijatím nových právnych predpisov do rozporu s právnym poriadkom Slovenskej republiky, potom je platnosť príslušného článku ovplyvnená aktuálnym znením právneho predpisu a v rozsahu neplatnosti príslušného ustanovenia má prednosť znenie aktuálneho právneho predpisu pred Zmluvou a Servisnými podmienkami. Zneplatnenie časti Zmluvy podľa tohto bodu nemá vplyv na platnosť ostávajúcich bodov Zmluvy a Servisných podmienok.

2. Cena za zákazku

2.1. Súčasťou Zmluvy je limitná cena zákazky, vychádzajúca z predpokladanej časovej  a materiálovej náročnosti zákazky, uvedená v Zmluve.

2.2. Ak nie je možné dopredu v okamihu uzatvorenia Zmluvy limitnú cenu stanoviť, potom sa má za to, že limitná cena zákazky je stanovená ako  predbežná cena v minimálnej výške 25€ s DPH, respektíve 25€ s DPH u vytopeného zariadenia (ďalej len „minimálna cena“ alebo minimálna limitná cena”). Požiadavka objednávateľa na prijatie veci do opravy bez stanovenia predbežnej ceny je neoprávnená, pretože je v rozpore s § 636 ods. 1 občianskeho zákonníka.

2.3. Minimálna cena nie je stanovená na základe odbornej diagnostiky požadovaného servisného zásahu technikom, preto si zhotoviteľ vyhradzuje právo stanoviť po vykonaní odbornej diagnostiky minimálnu limitnú cenu zákazky novú, ktorá bude odpovedať zistenému rozsahu chýb a predpokladanému rozsahu prací a materiálu potrebných k realizácii servisného zásahu. Ak prekročí novo stanovená minimálna cena predbežnú cenu o viacej ako 10 %, potom zhotoviteľ prácu na zákazke preruší a ústne alebo písomne objednávateľa na nutnosť prekročenia minimálnej ceny upozorní. V práci na zákazke bude zhotoviteľ pokračovať, ako náhle objednávateľ prejaví súhlas s novou minimálnou cenou. Pokiaľ objednávateľ nebude súhlasiť s novo stanovenou minimálnou cenou, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť čiastku pripadajúcu na dosiaľ prevedené práce, minimálne však 14 € s DPH, respektíve 25 € s DPH u vytopeného zariadenia (uvedená čiastka odpovedá nákladom na diagnostiku príčin závady a vypracovanie cenovej ponuky). Pokiaľ novo stanovená minimálna cena neprekročí predbežnú cenu o viac než 10 %, zaväzuje sa objednávateľ uhradiť takto novo stanovenú minimálnu cenu, pričom platí, že s takto novo stanovenou minimálnou cenou súhlasí, ani keby ho bolo nutné vyrozumievať o novo určenej minimálnej cene. V takomto prípade postačí vyrozumieť objednávateľa o novo stanovenej minimálnej cene v rámci konečného vyúčtovania za vykonané práce (vykonaný servisný zásah).

2.4. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo v priebehu realizácie zákazky dojednanú minimálnu cenu i viackrát zmeniť, ak dôjde v procese diagnostiky a realizácie zákazky ku zisteniu skôr neznámych skutočností, ktoré majú vplyv na cenu zákazky. Vždy si však zhotoviteľ vyžiada ústne alebo písomne súhlas so zmenou minimálnej ceny na strane objednávateľa.

2.5. Ak bude objednávateľ ešte pred odsúhlasením ceny zákazky požadovať od zhotoviteľa oznámenie obsahu prací a materiálu, ktorý povedie k oprave zariadenia, potom sa jedná o požiadavku  na dodanie produktu „diagnostika“, zhotoviteľom poskytovaného za úplatu. Cena produktu „diagnostika“ je 14 € s DPH. Cena produktu “diagnostika vytopeného zariadenia” je 25 € s DPH. Táto cena bude objednávateľovi, ktorý si produkt vyžiadal, účtovaná iba v prípade následného odmietnutia realizácie zákazky, pretože diagnostika príčin závady a zhotovenie cenovej ponuky je výsledkom časovo i odborne náročnej práce technika a ďalších pracovníkov zhotoviteľa.

2.6. Pred dokončením opravy zariadenia môže objednávateľ od Zmluvy odstúpiť (tj. objednávku zrušiť) v týchto prípadoch:

2.6.1. Keď zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne alebo ústne svoj zámer zvýšiť cenu opravy či údržby a objednávateľ s touto cenou nesúhlasí. V takomto prípade je však objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi už vykonanú prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodne dohodnutej ceny, bez ohľadu na to, či mal objednávateľ z čiastočného vykonania opravy prospech (ak došlo teda napríklad k čiastočnému odstráneniu vady apod.). Týmto ujedaním nie je dotknutá platnosť čl. 2.3 týchto podmienok.

2.6.2. Až do dokončenia opravy či údržby môže objednávateľ od Zmluvy odstúpiť (zrušiť objednávku) aj bez akéhokoľvek dôvodu, avšak v takomto prípade je povinný objednávateľ zaplatiť zhotoviteľovi čiastku, ktorá pripadá na už vykonané práce a objednaný či dodaný materiál. Zároveň má zhotoviteľ právo na objednávateľovi požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov súvisiacich s odstúpením od Zmluvy (doprava materiálu, odstupné subdodávateľom a­pod.)

2.7. Ak odmietne objednávateľ zaplatiť cenu účtovanú podľa Zmluvy a Servisných podmienok, bude toto konanie považované za porušenie Zmluvy na strane objednávateľa. Ak nedôjde k inej dohode zhotoviteľa s objednávateľom, je zhotoviteľ oprávnený podľa § 175 a násl. občianskeho zákonníka využiť zdržovacie (retenčné) právo a vec objednávateľovi až do zaplatenia ceny nevydať. Ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny servisných služieb, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi tiež zákonné úroky z omeškania za dobu, počas ktorej omeškanie objednávateľovi trvá.

2.8. V prípade, že si zákazník nevyzdvihne vec zverenú zhotoviteľovi k oprave do 6-tich mesiacov od zaslania výzvy k jej vyzdvihnutiu, vykoná zhotoviteľ fyzickú likvidáciu zariadenia bez nároku zákazníka na náhradu škody. Zhotoviteľ si tiež vyhradzuje právo takto nevyzdvihnutú vec predať či inak využiť za účelom kompenzácie zákazníkom neuhradených nákladov vynaložených v súvislosti s opravou zariadenia. Ak je zhotoviteľovi známa adresa objednávateľa a ak ide o vec väčšej hodnoty (vecou väčšej hodnoty je vec presahujúca hodnotu 150€), je zhotoviteľ povinný o zamýšľanom predaji alebo likvidácii veci objednávateľa vopred vyrozumieť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu dva týždne k vyzdvihnutiu veci.

2.9. Podľa § 656 občianskeho zákonníka je objednávateľ povinný vyzdvihnúť si vec najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy oprava alebo úprava mala byť uskutočnená, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiace od doručenia vyrozumenia o jej prevedení. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie, ktorý činí 0,40 € za 1 deň.

2.10. V dobe, počas ktorej je objednávateľ v omeškaní s prevzatím servisovanej veci, prechádza na objednávateľa nebezpečie straty, zničenia, poškodenia a náhodného poškodenia veci (§ 520 a § 522 občianskeho zákonníka).

3. Záruky

3.1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na opravy zariadení záruku 6 mesiacov. Na opravy sprostredkované cez subdodávateľa poskytujeme záruku 3 mesiace v súlade s § 654 Občianskeho zákonníka.

3.2. Objednávateľ je povinný vo vlastnom záujme prekontrolovať plnú funkčnosť zariadenia do 24 hodín po prevzatí od zhotoviteľa. Na neskoršie reklamácie závad, ktoré priamo nesúvisia s vykonanou prácou, nebude prihliadnuté ako na záručné. Tento odstavec  sa netýka záruky na opravenú závadu, ktorá bola predmetom servisných služieb.

 4. Záručné opravy

4.1. Zhotoviteľ je zo zákona povinný vybaviť požiadavku na záručnú reklamáciu do 30 dní od prijatia zariadenia k záručnej oprave.

4.2. Vybavením reklamácie sa rozumie odstránenie reklamovanej závady alebo vrátenie peňazí za predošlý vykonaný servisný zásah, prípadne uskutočnenie iného riešenia podľa dohody s objednávateľom– napr. primerané zníženie ceny opravy alebo úpravy

4.3. Požiadavky na záručné opravy nebudú uznané ako oprávnené v týchto prípadoch :

4.3.1. Ak nebude požiadavka na záručnú opravu uznaná zhotoviteľom ako oprávnená, nebude na servisný prípad prihliadané ako na záručný.

4.3.2. Ak je porušená servisná alebo iná  plomba na reklamovanom zariadení.

4.3.3. Ak sa neprejaví reklamovaná závada behom vstupných testov a ak nebude ani zákazník schopný závadu viditeľne pred zhotoviteľom demonštrovať.

4.3.4. Ak je príčinou závady nedodržanie pokynov v užívateľskej príručke k zariadeniu alebo pokynov, ktoré zhotoviteľ uviedol v protokole o prevedenom servisnom zásahu.

4.3.5. Ak je príčinou závady znečistenie zariadenia.

4.3.6. Ak bolo zariadenie použité v spojení s takým prídavným zariadením, spotrebným materiálom, príslušenstvom alebo takým spôsobom, ktorý je v rozpore s pokynmi jeho výrobcu alebo pokynmi zhotoviteľa.

4.3.7. Ak došlo k oneskoreniu dlhšiemu než 7 dní od výskytu závady a jej reklamácie (fyzického doručenia zariadenia k reklamácii ku zhotoviteľovi) u reklamácií závad, kde používanie zariadenia bez ohľadu na závadu môže mať vplyv na zhoršenie reklamovanej závady alebo môže spôsobiť inú škody na zariadení.

4.3.8. Ak nesúvisí príčina reklamovanej závady priamo s prácou vykonanou na zariadení v rámci reklamovaného servisného zásahu, a to podľa textu vykonanej práce a výkazu účtovaných položiek na výdajovom servisnom protokole.

4.3.9. Z dôvodu mechanického poškodenia dielov alebo zariadenia.

4.3.10. Z dôvodov ďalších vyplývajúcich z platného znenia týchto servisných podmienok zhotoviteľa.

5. Obmedzenie ručenia zhotoviteľa za zariadenia dodaná zákazníkom k vykonaniu servisného zásahu

5.1. Zhotoviteľ z princípu nemôže ručiť a neručí za dáta uložené na dátových médiách a zariadeniach zákazníka a tieto dáta je oprávnený v priebehu servisného zásahu zmazať alebo pozmeniť. Na požiadavku zákazníka k zachovaniu dát v zverených zariadeniach je teda prihliadané ako na neoprávnenú a nebude na ňu zhotoviteľom bratý ohľad – zmienená požiadavka sa považuje za neplatnú aj v prípade, kedy je v Zmluve výslovne uvedená. Zákazník by teda mal dáta pred odovzdaním zariadenia k servisnému zásahu i v bežnej prevádzke priebežne zálohovať. Pokiaľ túto možnosť sám nemá, môže zálohu dát na vyžiadanie zaistiť zhotoviteľ na náklady zákazníka.

5.2. Zhotoviteľ neručí za skryté vady výrobku, na ktoré nebol zákazníkom preukázateľne upozornený, za prípadné zhoršenie už existujúcich vad výrobku, ktoré existovali pred prijatím zákazky (napr. praskliny, poruchy funkčnosti zariadenia, ktoré sa nepodarí opraviť apod.)

5.3. Zhotoviteľ ručí za funkčnosť zariadenia po servisnom zásahu v rozsahu dojednanom v objednávke zákazky alebo v rozsahu odpovedajúcom bežným výstupným testom zariadenia vykonávaných podľa vnútorných smerníc zhotoviteľa. Všetky závady nevyhovujúce týmto kritériám v prípade neskoršej reklamácie budú považované za mimozáručnú záležitosť.

5.4. Ak sa nepodarí zhotoviteľovi vykonať objednaný servisný zásah/opravu z dôvodu technických alebo finančných, alebo ak odstúpi zákazník od Zmluvy, bude zariadenie uvedené do pôvodného stavu ak je to technicky možné a ak zaplatí zákazník náklady na prácu s týmto spojenú podľa sadzobníka zásahov zhotoviteľa.

5.5. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať na zariadení technické úkony, ktoré sú nutné k zisteniu finančnej náročnosti celkovej opravy/servisného zásahu, bez nároku zákazníka na bezplatné uvedenie zariadenia do pôvodného stavu, ak nedôjde z technických či finančných dôvodov k dokončeniu zákazky.

5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na zariadení zverenom mu objednávateľom k vykonaniu servisného zásahu, a to od okamihu jeho fyzického prevzatia. V prípade straty zvereného zariadenia alebo poškodenia zvereného zariadenia z iných dôvodov ako sú vymenované v Servisných podmienkach, nahradí objednávateľovi škodu na zariadení do výšky skutočnej hodnoty zariadenia zodpovedajúceho typu zariadenia, jeho veku a druhu poškodenia, s  ktorým bolo preukázateľne fyzicky odovzdané zhotoviteľovi k oprave. Ak nedôjde k zhode zhotoviteľa a objednávateľa vo výške náhrady škody, potom môže objednávateľ požiadať zhotoviteľa, aby na spoločné náklady (každý uhradí ½ skutočných nákladov) nechal výšku škody stanoviť certifikovaným súdnym znalcom v odbore výpočtovej techniky. Takto stanovená výška škody bude oboma stranami považovaná za konečnú a nespochybniteľnú. Zhotoviteľ má právo vyžiadať si dopredu zálohu na zaplatenie nákladov znalca. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu na zariadení, ktorá vznikla v dobe od odovzdania zariadenia tretej osobe k preprave podľa čl. 7.1 týchto podmienok do jeho fyzického odovzdania zhotoviteľovi. Okamih prechodu zodpovednosti za škodu na veci je tak fyzické odovzdanie zariadenia k vykonaniu servisného zásahu zhotoviteľa objednávateľom, alebo treťou osobou.

5.7. Objednávateľ berie na vedomie, že zhotoviteľ nezodpovedá a neručí za akékoľvek závady, ktoré vystanú objednávateľovi v súvislosti s opravou zariadenia, tj. napríklad ušlý zisk, náklady na telefónne poplatky, internetové pripojenie, dopravné apod.

5.8. Pre prípad sporov vo veci závad alebo poškodenia zariadení odovzdaných zhotoviteľovi k vykonaniu servisného zásahu je v záujme objednávateľa zdokumentovať nespochybniteľným spôsobom stav zariadenia, a to pred jeho odovzdaním tretej osobe k preprave alebo zhotoviteľovi, napr. nafotením poškodených miest, viditeľného mechanického opotrebenia dielov apod. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za také opotrebenie alebo mechanické poškodenia objednávateľom odovzdaných zariadení, ktorá nie je objednávateľ schopný preukázateľne deklarovať ako vzniknuté u zhotoviteľa. Za preukázateľnú dokumentáciu stavu zariadenia pred opravou sa nepovažuje jednostranné prehlásenie objednávateľa v Zmluve o stave odovzdaného – zhotoviteľ vykoná všetky servisné zásahy na zariadeniach použitých a slovne nie je možné stupeň opotrebenia jednoznačne a nespochybniteľne popísať.

5.9. U zákaziek odovzdaných objednávateľom zhotoviteľovi nepriamo (tj. odoslaním zariadenia zhotoviteľovi zákazníkom prostredníctvom tretej osoby) nemá zhotoviteľ možnosť ovplyvniť text, ktorý uvádza zákazník v sprievodnom liste zariadenia. Na všetky texty uvedené objednávateľom v takto vykonanej objednávke (Zmluve) je prihliadané ako na jednostranné prehlásenie objednávateľa a nie sú pre zhotoviteľa právne záväzné, pretože sa tieto texty prenášajú bez zásahu zhotoviteľa automaticky do textu Zmluvy a táto je na strane zhotoviteľa takto vytlačená v súlade s bodom 1.3. servisných podmienok. Ďalej nemá zhotoviteľ za povinnosť v okamih prevzatia veci k oprave vykonať komplexné testy zariadenia, ktorými by preveril všetky tvrdenia objednávateľa uvádzané v Zmluve – obzvlášť tie, ktorá nie sú na prvý pohľad zrejmé, a to ako u osobného odovzdania veci k oprave tak u zariadení odovzdaných k oprave prostredníctvom tretej osoby. Ak zhotoviteľ v priebehu zákazky zistí nesúlad medzi tvrdeniami uvedenými objednávateľom a skutočnosťou, potom za nesúlad nie je zodpovedný a má právo uviesť text Zmluvy do súladu so skutočnosťou. Zároveň na tento nesúlad upozorní objednávateľa. Zistenie nesúladu tvrdení zákazníka so skutočnosťou je zhotoviteľ oprávnený vykonať kedykoľvek, nie len vo chvíli prijatia zariadenia do opravy. Tento odstavec sa týka predovšetkým popisu stavu zariadenia, súpisu dodaného príslušenstva a objektívne ťažko zistiteľných údajov o zariadení na prvý pohľad neviditeľných, ako je funkčnosť zariadenia, kvalita zobrazenia, mechanické opotrebenie dielov, kapacita akumulátoru, konfigurácia zariadenia apod.

5.10. Objednávateľ berie na vedomie, že servisným zásahom zhotoviteľa bude ovplyvnená možnosť následnej opravy v “exchange programe”, pretože zariadenia nemusí splniť podmienky pre zaradenie do “exchange programu”.

6. Chybné diely a ich výmena

6.1. Zhotoviteľ sa v rámci opravy zariadenia zaväzuje ekologicky zlikvidovať vymenené chybné diely na vlastné náklady, ak nepožaduje objednávateľ v Zmluve vrátenie vadných dielov po vykonanej oprave.

6.2. Zhotoviteľ si vyhradzuje v prípadoch, kedy je možnosť zohnať servisné diely obmedzená alebo nerentabilná, právo v servisných zákazkách nahradiť originálne vadné diely odpovedajúcimi ekvivalentnými náhradnými diely a súčiastkami, ktoré zaistia u opravovaného zariadenia požadované funkcie rovnako kvalitne ako diel originálny.

6.3. Objednávateľ berie na vedomí, že u niektorých druhov opráv zariadenia dochádza pri demontáži, diagnostike alebo výmene vadných súčiastok k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému alebo chemickému poškodeniu týchto súčiastok a v týchto prípadoch nie je technicky možné uviesť zariadenie do stavu presne odpovedajúcemu stavu pred servisným zásahom, potom však nedôjde k úspešnému dokončeniu opravy z technických, ekonomických alebo iných objektívnych alebo subjektívnych dôvodov.

6.4. Objednávateľ berie na vedomie, že u zariadení opravovaných v „exchange programe“ (vadný blok sa u dodávateľa mení celý za nový alebo repasovaný blok so zárukou), nie je možné požadovať vrátenie vadného bloku po oprave zariadenia, pretože vadný diel sa výmenou stal majetkom subdodávateľa zhotoviteľa, ktorý v exchange systéme poskytol za takto vymenený diel výhodnejšiu cenu ako je cena bežného objednania dielu u výrobcu. Ak by zákazník v takomto prípade na vrátení vadného dielu trval, vyhradzuje si zhotoviteľ odstúpiť od ponuky opravy za odsúhlasených cenových podmienok.

7. Doprava zariadenia k oprave

7.1. Zákazníci z celej Slovenskej republiky môžu využiť služby držiteľa poštovej licencie, prípadne iných zasielateľov či prepravných služieb (ďalej tiež „tretia osoba“) k zaslaniu zariadenia k vykonaniu servisného zásahu na adresu prevádzky iPhoneDoktor, Žižkova 6, 040 01 Košice (ďalej len „Služba“).

7.2. Zhotoviteľ neručí za spôsob zabalenia zasielanej techniky objednávateľom a za prípadné škody vzniknuté na zásielke v dôsledku prepravy, pretože nemá možnosť spôsob balenia zásielky ovplyvniť.

8. Postup reklamácie zariadenia poškodeného pri preprave zákazníkovi

8.1. Ak zistí zákazník poškodenie zariadenia po jeho spätnom dodaní treťou osobou, je pre uznanie reklamácie a nároku na náhradu škody bezpodmienečne nutné nahlásiť reklamáciu balíka do druhého pracovného dňa od doručenia balíka na servisnom dispečingu zhotoviteľa (tel. +421 911 34 64 64) a zároveň poslať e-mailom hlásenie škody na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. V správe uvedie číslo balíku a podrobný slovný popis poškodenia balíku a jeho obsahu.

8.2. Ak má zákazník možnosť škodu nafotiť, doporučujeme poslať e-mailom aj tieto podklady pre uplatnenie reklamácie škody.

8.3. Ak dôjde k omeškaniu od doručenia balíka po nahlásení škody dlhšiemu než je 1 pracovný deň, zaniká nárok príjemcu balíka na uznanie reklamácie a náhradu škody.

8.4. S balíkom a jeho obsahom nesmie príjemca manipulovať do tej doby, pokiaľ neobdrží pokyny reklamačného pracovníka zhotoviteľa, ako má ďalej s reklamáciou postupovať. V žiadnom prípade nesmie príjemca odoslať poškodený balík ihneď späť odosielateľovi bez toho, že by dodržal vyššie predpísaný postup.

8.5. V prípade pochybností o zavinení škody na strane prepravnej služby musí zákazník umožniť vyšetrenie škody reklamačným pracovníkom prepravnej služby na mieste, kde bola škoda príjemcom balíka zistená.